Tuesday, February 12, 2013

แผนที่อำเภอวารินชำราบ - แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย

แผนที่อำเภอวารินชำราบ - แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี, แผนที่ประเทศไทย - Siam Map Info | แผนที่ประเทศไทย:


แผนที่อำเภอวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเพียงแค่ 2 กิโลเมตร อยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูล เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเดชอุดมและอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกันทรารมย์ (จังหวัดศรีสะเกษ)


'via Blog this'

No comments:

Post a Comment